Privacybeleid

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Cembrit Holding A/S, ondernemingsnummer 18 33 67 74, Sohngaardsholmsvej 2, 9000 Aalborg, Denemarken ("Cembrit" of "wij"). 

Hieronder leggen wij uit hoe wij gebruikmaken van de persoonsgegevens waarvan u sporen achterlaat en/of die u ons verstrekt wanneer u onze website (“Website”) bezoekt en de verschillende diensten van de website gebruikt.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

Cembrit is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die via de website worden verzameld. U wordt steeds op de hoogte gebracht alvorens wij persoonsgegevens over u verzamelen. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificatiegegevens alsook informatie over uw IP-adres, de locatie van uw filiaal/bedrijf, interesses enz.  

De u betreffende persoonsgegevens worden verzameld in een of meer van de onderstaande gevallen:

 •     Wanneer u onze website bezoekt en verkent;
 •     Wanneer u zich inschrijft om een nieuwsbrief van Cembrit te ontvangen;
 •     Wanneer u met Cembrit communiceert; 
 •     Wanneer u gebruik maakt van andere functies en diensten van Cembrit;
 •     Wanneer u stalen bestelt;
 •     Wanneer u aanvraagformulieren van Cembrit invult.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 •     Nieuwsbrieven en andere promotionele communicatie;
 •     Promotionele marketing in het algemeen;
 •     Voldoen aan verzoeken die wij van u ontvangen;
 •     Klantendienst en -communicatie;
 •     Ontwikkeling van producten en diensten;
 •     Statistieken en analyses.

In sommige gevallen is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan verzoeken van uwentwege. Bovendien kan de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond zijn vanwege ons gerechtvaardigde belang om marketingactiviteiten uit te oefenen, onze producten en diensten te ontwikkelen en statistieken bij te houden.

Wij merken op dat Cembrit uw persoonsgegevens uitsluitend zal gebruiken om u productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te sturen per e-mail indien u vooraf uitdrukkelijk hiermee hebt ingestemd, behoudens indien toepasselijke wetgeving ons toelaat om zonder deze toestemming contact met u op te nemen.

Cembrit houdt statistieken bij over welke rubrieken van de website onze gebruikers bezoeken en naar welke producten en diensten de voorkeur van de gebruikers uitgaat met inbegrip van andere voorkeuren. Deze gegevens omvatten geen persoonsgegevens. Door de verzamelde gegevens te gebruiken bouwt Cembrit kennis op over het gebruik van de website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Wij gebruiken de surfgegevens van al onze gebruikers echter om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep in zijn geheel de website gebruiken en tegen de achtergrond daarvan trachten wij de website en onze digitale diensten in het algemeen te verbeteren. Wij kunnen niet zien waar u vandaan komt of waar u naartoe gaat op het internet wanneer u onze website verlaat. Bovendien verzamelen wij informatie over welke producten onze gebruikers als groep in zijn geheel verkiezen. Ook deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren.

3. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Om bovenstaande doeleinden na te streven, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die onder contract relevante diensten verlenen aan Cembrit zoals, maar niet beperkt tot, verleners van IT-hosting en onderhoudsdiensten. Deze dienstverleners zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig onze instructies.

In bepaalde omstandigheden en overeenkomstig de wetgeving kan het nodig zijn gegevens aan de overheid te verstrekken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. 

In geval van een reorganisatie of volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf zal een eventuele mededeling in verband daarmee plaatsvinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving die te gelegener tijd deze verwerking van persoonsgegevens regelt. 

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming behoudens zoals hierboven beschreven.

4. Verwerkingstermijn

Uw persoonsgegevens worden gemist wanneer we ze niet langer moeten verwerken om een of meer van bovenvermelde doeleinden te bereiken. Wij kunnen uw gegevens echter verwerken en bewaren voor een langere periode in een anoniem gemaakte vorm of indien de wet ons daartoe verplicht.

5. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. U vindt meer informatie over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid op onze website.

De gegevens die we hebben verzameld met behulp van cookies worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om de prestaties en de gebruikerservaring van de website en zijn diensten te beheren, verbeteren en optimaliseren;
 • analyses en segmentering van klanten en gebruikers om onze gebruikers te begrijpen en gebruikers betere diensten en diensten op maat aan te bieden;
 • statistische doeleinden.

6. Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures aan onze hoge veiligheidsnormen voldoen. Bijgevolg doen wij al het mogelijke om de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.

7. Uw rechten

U hebt het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij over u verwerken en bewaren, met enkele statutaire uitzonderingen. Bovendien hebt u het recht van bezwaar tegen de verzameling en op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u ook het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens recht te zetten of te wissen indien nodig. 

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons ook vragen u een overzicht te bezorgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en ons verzoeken deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt te allen tijde bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

8. Intrekking van toestemming

U kunt te allen tijde eventueel gegeven toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u contact met ons opnemen op info@cembrit.nl. Wat nieuwsbrieven en ander elektronisch marketingmateriaal betreft, kunt u ook klikken op de “uitschrijflink” in de e-mail of andere berichten die u van ons ontvangt.

Opgelet: de intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de wettigheid van de verwerking die vóór de intrekking plaatsvond.

9. Rectificatie van persoonsgegevens enz.

Indien u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bewaard, bijwerken, rechtzetten of wissen, inzage wenst in de persoonsgegevens die wij over u verwerken, of vragen hebt over bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen op info@cembrit.nl. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Cembrit BV
Vonderweg 7
7468 DC ENTER

Tel +31 (0)85 489 07 10
Fax +31 (0)85 489 07 19
info@cembrit.nl

10. Klachten

Indien u een klacht wenst in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail, telefonisch of per brief zoals in bovenstaande bepaling 9 vermeld. U kunt ook klacht indienen bij de Deense gegevensbeschermingsautoriteit, Borgergade 28, 5e verdieping, 1300 Kopenhagen K.